Radonmätningar

För att upptäcka för höga halter av radon måste man utföra en radonmätningar. För att få ett tillförlitligt resultat och få fram ett årsmedelvärde, bör mätningen utföras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) under minst två månader. Det säkraste sättet att mäta radon är med spårfilmsdosor (radonmätare) för långtidsmätning, vilket ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Korttidsmätningar är bara rådgivande, men kan vara ett bra alternativ vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd. Det är viktigt att mäta under en lång tid för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Ju längre tid, desto mer noggrann blir mätningen.

Radon kan bara upptäckas genom radonmätning då det inte syns, luktar, känns eller smakar. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer, och radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning. Det uppskattas att det finns ungefär 325 000 bostäder i Sverige som har en radonhalt som överstiger referensnivån på 200 bq/m3, och detta orsakar cirka 400-500 lungcancerfall per år.

Radonmätning villa

Radonmätning villa

En långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) är rekommenderad. En korttidsmätning utan årsmedelvärde kan ge snabbare resultat, och är lämplig exempelvis vid husköp eller försäljning. För att vara säker på radonhalten bör mätning göras vid husköp, husbygge, vid om- eller tillbyggnad av hus, vid förändringar av ventilation- eller uppvärmningssystem, eller när mer än 10 år har gått sedan senaste mätningen utfördes.

1. Långtidsmätning:

  • Rekommenderas för det mest tillförlitliga resultatet.
  • Pågår minst 60 dagar under eldningssäsongen.

2. Korttidsmätning:

  • Ger snabbare resultat utan årsmedelvärde.
  • Lämplig vid husköp eller vid behov av snabb information.

3. När bör man mäta radon?

  • Vid husköp, husbygge, om- eller tillbyggnad.
  • Vid förändringar av ventilation eller uppvärmning.
  • Var 10:e år.
Radonmätning lägenhet

Radonmätning flerbostadshus och brf

Enligt miljöbalken är fastighetsägare ansvariga för att övervaka radonhalten i inomhusluften och vid behov vidta åtgärder om radonhalten är över gränsvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). En metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder har tagits fram av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). I beskrivningen ingår instruktioner om hur man väljer ut ett urval av lägenheter för att få en uppfattning om eventuella problem med radonhalten.

Radonmätningar arbetsplats

Radonmätning arbetsplats

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och detta inkluderar att ha kännedom om radonhalten. Det är viktigt att känna sig trygg och säker på arbetsplatsen. Reglering av radon på arbetsplatser finns i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen, samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för exponering av radon.

Verksamheten bör bedrivas normalt under radonmätningen för att få ett värde som återspeglar den tid som arbetstagare tillbringar på arbetsplatsen. Mätningen bör genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april).

Radonmätningar skola

Radonmätning skola- förskola

Enligt Strålskyddsförordningen bör radonhalterna i skolor och förskolor hållas under 200 Bq/m3. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra radonmätningar i skolor och förskolor samt vidta åtgärder vid förhöjda radonhalter över referensnivån.

För att mäta radon i skolor och förskolor bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser och Socialstyrelsens “Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor” följas. Den kompletterande vägledningen ger tydligare riktlinjer för dessa arbetsplatser och rekommenderar hur många lokaler som bör mätas.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta!