Radon i hus: En osynlig fara du kan skydda dig mot

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan vara farlig för din hälsa. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i bostäder och andra byggnader. Långvarig exponering för höga radonhalter kan leda till lungcancer, den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

I Sverige beräknas 325 000 bostäder ha radonhalter över riktvärdet på 200 Bq/m³. Gasen kan komma från tre olika källor:

 • Marken: Den vanligaste källan till radon i hus.
 • Byggnadsmaterial: Vissa typer av betong, t.ex. blåbetong, kan innehålla radium som sönderfaller till radon.
 • Hushållsvatten: Gasen kan finnas i vatten från egna brunnar.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten i ditt hus. Mätningen bör göras under eldningssäsongen (oktober-april) och pågå i minst två månader.

Om du har förhöjda radonhalter i ditt hus finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten. Vanliga åtgärder är:

 • Ökad ventilation: Att öka ventilationen i huset kan späda ut radonhalten i luften.
 • Radonbrunn: En radonbrunn kan installeras för att leda bort radon från marken under huset.
 • Tätningar: Otätheter i grunden och i bjälklaget kan tätas för att hindra gasen från att sippra in i huset.

Här är nio viktiga fakta om radon i hus:

 1. Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas.
 2. Långvarig exponering för höga radonhalter kan leda till lungcancer.
 3. I Sverige beräknas 325 000 bostäder ha radonhalter över riktvärdet på 200 Bq/m³.
 4. Gasen kan komma från marken, byggnadsmaterial och hushållsvatten.
 5. Det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta radonhalten i ditt hus.
 6. Om du har förhöjda radonhalter i ditt hus finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten.
 7. En radonbesiktning kan identifiera källan till radon i ditt hus.
 8. En radonutredning ger en detaljerad bild av radonproblemet i ditt hus..
 9. Att mäta radonhalten i ditt hus är en enkel och effektiv åtgärd för att skydda dig och din familj. 

Genom att mäta radonhalten i ditt hus och vidta åtgärder vid behov kan du skydda dig och din familj från den osynliga faran med radon.